כניסה לחברים רשומיםעקבו אחרינו

צור קשר

*
*

קורס מקוון בועז פמסון 101 שיעורים כיצד להגדיל הכנסות

תקנון

תקנון לקורס הון וחיסכון של בועז פמסון מאה ואחד שיעורים כיצד להגדיל הכנסות

קראתי בעיון רב את התקנון של פמסון בועז של הקורס האינטרנטי הון וחיסכון מאה ואחד שיעורים כיצד להגדיל הכנסות , הבנתי והסכמתי לפרטי תקנון התשלום:

1. כללי התקנון של קורס הון וחיסכון האינטרנטי המקוון של פמסון בועז

א.תקנון זה מבטא ראשית את התנאים אשר חלים עליך במידה שתחליט ותבחר לשלם באתר קורס הון וחיסכון ,אתר הון וחיסכון http://www.honvehisahon.co.il

קראתי בעיון רב הבנתי והסכמתי לפרטי תקנון התשלום:

. ביטול רכישה

בשימושך באתר ובכניסה וגלישה באתר ,אתה מצהיר כי אתה קראת בעיון רב ,ואתה מבין את ההסכם שבין מפעיל האתר ובעל הזכויות פמסון בועז ,לבינך רוכש הזכות לשימוש באתר ,כתלמיד אשר מבקש ללמוד אך ורק לימוד עצמי ,ולא לשתף אחרים אלה באישור בכתב מבעל הזכויות מר פמסון בועז ,

א. הינך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד לא השתמשת בשירות או מוצר שעבורו שילמת. הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 7 ימים מיום ההזמנה אך ורק במידה ולא פתחת את המוצר ,מכיוון שהרי שאם השתמשת וקראת את החומר הנלמד וראית את הסרטונים ,הריי שאינך יכול כלל להחזיר את המוצר מכיוון שאין אפשרות למחוק את החומר הנלמד מתוך ראשך ולכן החומר הנלמד נשאר אצלך ואינך יכול להחזיר אותו לבעליו פמסון בועז ובכך אינך יכול לבקש את כספך בחזרה למעט אם / לא הזנת קוד הפעלה של הקורס הנלמד או לא נכנסת למערכת הלימודים של הקורס. כמו כן חייבת להיות לך סיבה מוצדקת לביטול הרכישה.

"קורס הון וחיסכון המקוון " (להלן "האתר") הוראותיו יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלי האתר בעל הזכויות פמסון בועז . עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון רב !

ב. גלישה ושימוש באתר ו/או באילו מהשירותים המוצעים במסגרתו, מהווה את הסכמתך המלאה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולעזוב את האתר .

ג. האתר פותח ומופעל ע"י פמסון בועז עוסק מורשה 059713784 קורס הון וחיסכון קורס מקוון ונועד גם להוות אמצעי תשלום מקוון, שיסייע לקונים, לבצע תשלום כספי בצורה נוחה ומאובטחת.

ד. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת.

2. מדיניות השירות

תשלום מאובטח ברשת האינטרנט

א. האתר מציע מספר אפשריות תשלום וגם הינו מכיל טופס אמצעי תשלום מאובטח ברשת האינטרנט למשלמים, אשר באמצעותו יכול כל גולש להעביר תשלום עבור מוצר ואו שרות שאותו הוא מעוניין לרכוש.

ב. האתר מאפשר את התשלום למוצר ו/או שרות המוצע למכירה באתר, כל פרטי משך המנוי, אפשרויות התשלום, שרות על המוצרים ומדניות הביטולים מובאים לידיעת הגולש ואלו וחובתו לקרוא אותן בקפידה לפני ביצוע התשלום ולפנות בפנייה אליהם בשאלות ולקבלת שרות לקוחות.

ג. מאחר והאתר עוסק בין השאר במתן אפשרות לביצוע תשלומים תהיה פעילות הסליקה בלבד תחת אחריותו ולא לתהליך המכירה והשרות.

ד. במידה ולא התקבל המוצר ואו השרות אשר בגינו בוצע התשלום, אתר יבצע החזר מלא של התשלום שהתקבל למעט המקרים בו נעשה שימוש לא נאות באפשרות רכישת המוצר, בכל מקרה שכזה נטל ההוכחה בגין אי קבלת המוצר/ שרות על הגולש.

3. שימוש ורישום לאתר

א. כל גולש רשאי לבצע תשלום לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

• המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18), או, אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

• המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

• המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות.

• המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ב. היה והמשתמש הוא תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד.

4. התחייבויות בעת הרישום לאתר

א. במילוי הפרטים באתר, הינך מאשר לאתר לשמור מידע מסוים אודותיך, ואודות כרטיס/י האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשותך.

ב. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס התשלום באתר. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.

ג. אתה מסכים כי שמך, כתובת הדוא"ל שלך, כתובתך ומספר הטלפון שלך ייחשפו לצורכי השלמת העסקה שבצעת בלבד.

ד. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק או אובדן שיגרם לך כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלהלן, וזאת בכפוף לכל חוק.

5. השימוש בשירות

האתר מבקש להביא לתשומת לבך ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות האתר, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל דיני המכר הרלוונטיים הנוהגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית לקונה ו/או למוכר בעסקה כלשהי.

6. הגבלת אחריות

א. האתר מציע לך אפוא לנקוט בכל אמצעי זהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתך על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של המשתמש בעל דברך על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם לך מהתקשרות עסקית באמצעות האתר עם גורמים בלתי רצויים.

ב. אתה פוטר בזה את האתר ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג ומין שהן שעניינן נזק או הוצאה מקורם במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלו בינך ובין בעל דברך בעסקה כלשהי, והכל בין שהיה ידוע לאתר דבר המחלוקת ובין אם לאו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

א. האתר לא יעביר את הפרטים המפורטים לעיל לצדדי ג' כלשהם, אלא, לצורך ביצוע התשלום.

ב. מעבר לשימוש הנ"ל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

ג. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

8. ביטול רכישה

א. הינך רשאי לבטל את הרכישה, כל עוד לא השתמשת בשירות או מוצר שעבורו שילמת. הנך רשאי לבטל את הרכישה בתוך 7 ימים מיום ההזמנה אך ורק במידה ולא פתחת את המוצר / לא הזנת קוד הפעלה של הספר או לא נכנסת למערכת הלימודים של קורס. כמו כן חייבת לך סיבה מוצדקת לביטול הרכישה.

כדי לבטל את הרכישה עליך ליצור קשר טלפוני עם מנהל האתר בטלפון: 0549552222. לאחר ביטול הרכישה תזוכה במחיר ששילמת עבורו (לא כולל חיוב דמי משלוח), ובניכוי הוצאות האתר כדין.

ב. במקרה של ביטול זכייה כאמור, רשאי האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 2500 ₪

9. סמכות שיפוט

א. ביצוע תשלום באמצעות מערכת האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק.

ב. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם.

ג. בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים

הקורס של המיליונר:מאה ואחד שיעורים איך להגדיל הכנסות מאת בועז פמסון, מנעולן במקור וכיום יזם ואיש עסקים מצליח